Språkutveckling

Vi stärker den sociala språkmiljön genom flera olika arbetssätt, varje dag sker språkutveckling i familjedaghemmet under ”det vardagliga lärandet”. I alla tänkbara situationer under dagarna tränar vi språket. Vi pratar, lär och övar om språket, våra bokstäver, vi använder oss av matematik i leken och i andra aktiviteter i familjedaghemmet. Och med hjälp av språket lär de sig att förstå sig själva, sin omgivning och att sortera sina upplevelser.

Utdrag ur Lpfö 98

(Familjedaghemmet) – Ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

(Familjedaghemmet) – Ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.

Mer information om vårt arbets- och tillvägagångssätt kring språkutveckling i familjedaghemmet finns i verksamheten, där finns en mer detaljrik plan om vad vi gör. 🙂